Aktualności

Więcej o: Konkurs recytatorski im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej 2012

KONKURS RECYTATORSKI

W tym roku to już XI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, organizowanego przez Miejski Dom Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim  z udziałem wnuka poetki Piotra Szczepankowskiego-Chełmońskiego.

Więcej “Konkurs recytatorski im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej 2012”

Więcej o: Biblioteka dzieciom

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach zorganizowała dla dzieci spektakl teatralny pt. “Magiczna Księga”. Przedstawienie odbyło się nieco wcześniej bo już 25 maja.

Więcej “Biblioteka dzieciom”

Więcej o: TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2012

Tydzień Bibliotek to ogólnopolski program, realizowany od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zwraca uwagę szerokiej opinii publicznej na problematykę upowszechniania czytelnictwa, rolę bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji różnorodnych form pracy   z czytelnikiem. Tegoroczne hasło Biblioteka ciągle w grze!, nawiązuje do zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej , w którym Polska jest współgospodarzem.

Więcej “TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2012”

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
Z SIEDZIBĄ W STOJADŁACH

 

§ 1
Warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  – okazać dowód osobisty,
  – wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Dane osobowe gromadzone przez bibliotekę są przetwarzane do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach.
 6. Administratorem danych jest Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach, ul. Południowa 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 7. Dane wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki.
 8. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia.
 9. W razie zmiany miejsca zamieszkania, czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie bibliotekę.
 10. Biblioteka zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego utrwalania organizowanych wydarzeń. Wykonywanie zdjęć oraz filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Umieszczanie prac w Internecie (www, facebook itp.). Jednocześnie biblioteka zobowiązuje się nie wykorzystywać zdjęć i filmów w celach zarobkowych oraz w żadnym innym charakterze niż wspomniane. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z tego tytułu nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 11. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 12. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2
Wypożyczanie

 1. Wypożyczać można jednocześnie 4 książki na okres 30 dni oraz 4 czasopisma na okres 7 dni.
 2. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książki, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników lub sprowadzać je w miarę możliwości z innych bibliotek.
 5. Czytelnicy niepełnoletni mogą wypożyczać książki dla dorosłych  za zgodą rodziców lub opiekunów  prawnych.
 6. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych przez czytelników książek dokonuje bibliotekarz.
 7. Przy elektronicznym systemie rejestracji , czytelnik  może otrzymać bezpłatną kartę czytelnika. W przypadku utraty karty należy zawiadomić bibliotekę, aby uniknąć obciążenia kosztami wynikłymi z posługiwania się nią przez osoby trzecie. Możliwe jest wyrobienie odpłatnego duplikatu.

§ 3
Porady, informacje

 1. Bibliotekarz, na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach.
 2. Bibliotekarz pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów , wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4
Obowiązki czytelnika

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek odpowiada czytelnik. Wartość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i jej stopnie uszkodzenia.
 3. Za zgodą bibliotekarza, czytelnik może zamiast zagubionej lub zniszczonej książki zwrócić identyczny egzemplarz lub inną poszukiwaną przez bibliotekę książkę.

§ 5
Przetrzymanie książek

 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
 2. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora biblioteki.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
Z SIEDZIBĄ W STOJADŁACH

§ 1
Warunki korzystania

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się pozostawia u bibliotekarza kartę biblioteczną (jeśli została wydana).
 4. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić przy wieszaku.
 5. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu czytelni.
 6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i picia napojów.
 7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

§ 2
Udostępnianie

 1. Czytelnik zgłasza u bibliotekarza przyniesione ze sobą książki i czasopisma.
 2. Z bieżących czasopism korzysta czytelnik bez pośrednictwa bibliotekarza.
 3. Książki oraz roczniki czasopism zamawia czytelnik u bibliotekarza.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 5. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 6. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawioną kartę.
 7. Książki typu słowniki, encyklopedie, leksykony z księgozbioru czytelni nie wypożycza się do domu.

§ 3
Porady, informacje

 1. Bibliotekarz, na prośbę czytelnika udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów.
 2. Bibliotekarz pomaga w doborze literatury na dany temat, sposobu korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych, na życzenie czytelnika sporządza kserokopie.

§ 4
Obowiązki czytelnika

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenia.
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do dyrektora biblioteki.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

CZYTELNI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
Z SIEDZIBĄ W STOJADŁACH

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Internetu przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki po wcześniejszym poinformowaniu o tym dyżurującego bibliotekarza.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 3. Indywidualna sesja internetowa może trwać pół godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.
 4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy  i samokształcenia. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych  i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
 5. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron  pornograficznych i propagujących przemoc.
 6. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.
 7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników swoich nośników pamięci, programów na CD-ROM.
 8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.
 9. W przypadku konieczności zapisania danych na swoich nośnikach pamięci należy uzyskać zgodę bibliotekarza.
 10. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
 11. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością Biblioteki.
 12. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 13. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 14. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 15. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 16. Użytkownik powinien być świadomy faktu, iż adresy stron, które odwiedza są zapisane na dysku komputerowym.
 17. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 18. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu pozbawia Czytelnika prawa do korzystania z komputera z dostępem do Internetu.

Bibliotekę w 2021 roku wirtualnie odwiedzili 

 • Autor książek dla dzieci i młodzieży Marcin Kozioł (warsztaty)
 • Autorka książek dla dzieci i młodzieży Zofia Stanecka (spotkanie autorskie i warsztaty) 

Bibliotekę w 2019 roku odwiedzili:

 • Aktorzy Grupy T (2 spektakle)
 • Autorka warsztatów graficznych – Joanna Tyluś Malak – Wydawnictwo Kurza Stopka
 • Autor książek dla dzieci – Rafał Witek (2 spotkania)
 • Autorka książek dla dzieci i dorosłych – Monika Sawicka (2 spotkania i warsztaty)
 • Aktorzy Teatru dla dzieci Dur-Moll (dwukrotnie)
 • Autor książki dla dzieci – Zbigniew Kołba (2 spotkania)

Bibliotekę w 2018 roku odwiedzili:

 • Autorka książek i warsztatów literackich – Katarzyna Bulicz-Kasprzak
 • Podróżnik – Robert Gondek (2 prezentacje)
 • Aktorzy Agencji Artystycznej Arlekin z Białegostoku (2 spektakle)
 • Autorka książek dla dorosłych Katarzyna Bulicz-Kasprzak
 • Autor pogadanki – Jarosław Górski
 • Autorka książek dla dzieci i młodzieży – Zuzanna Orlińska
 • Aktorzy grupy artystycznej Edu-Artis
 • Autorka książek dla dzieci- Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Bibliotekę w 2017 roku odwiedzili:

 • Aktorzy Studnia Artystycznego Arlekin z Białegostoku (2 spektakle)
 • Autorka książek dla dzieci i młodzieży – Maria Ewa Letki
 • Autor książek, wykładów i warsztatów literackich – Jarosław Górski (2 warsztaty)
 • Podróżnik Piotr Kowalczyk
 • Aktorzy Studnia Artystycznego Arlekin z Białegostoku (2 spektakle)
 • Autorka książek dla dorosłych Maria Ulatowska
 • Autor książek dla dorosłych Jacek Skowroński
 • Aktorzy Grupy EDU-ARTIS

Więcej “Nasi goście”

Pracownicy biblioteki:

Dyrektor – mgr inż. Daria Anita Lisiecka

Kustosz – mgr Wiesława Leszczyńska-Buczek

Główny Księgowy – mgr Dorota Czaplicka

W bibliotece funkcjonuje System Biblioteczny MATEUSZ służący do katalogowania materiałów bibliotecznych, rejestracji wypożyczeń i prowadzenia bazy danych czytelników. System umożliwia zdalną obsługę konta bibliotecznego poprzez KATALOG ONLINE, a w szczególności:
dostęp do katalogu online, sprawdzenie stanu konta i historii wypożyczeń, prolongatę, rezerwację, zamówienia, smsowe powiadamianie czytelnika.

W bibliotece prowadzone są różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa dla mieszkańców gminy:

 • Lekcje biblioteczne, warsztaty
 • Spotkania autorskie
 • Głośne czytania, akcje czytelnicze
 • Konkursy recytatorskie, literackie, plastyczne, historyczne, ekologiczne, fotograficzne
 • Spektakle teatralne, koncerty, wystawy
 • Wystawki, gazetki z propozycjami czytelniczymi i okolicznościowe

Biblioteka posiada 8 stanowisk komputerowych dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Oferuje także dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica, która umożliwia zdalne korzystanie ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Czytelnicy mają również możliwość bezpłatnego korzystania z serwisu Legimi. Usługa pozwala na nieograniczony dostęp do ponad 200. tysięcy e-booków, audiobooków i synchrobooków (książki, które można czytać i słuchać na przemian).

Biblioteka Publiczna jest gminną instytucją kultury działającą na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. Istnieje od 1 stycznia 1962 r. Jej pierwsza nazwa brzmiała Gromadzka Biblioteka Publiczna Mińsk Mazowiecki – Filia w Barczącej. Pierwszy księgozbiór biblioteki wynosił 264 woluminy.

W 1963 r. biblioteka przejęła księgozbiór Gromadzkiej Biblioteki Publicznej z Janowa w ilości  673 woluminy co razem stanowiło 1.546 woluminów.

W 1973 roku biblioteka zmienia nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną w Barczącej .

W 2002 roku biblioteka z Barczącej zostaje przeniesiona do nowego budynku Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Chełmońskiego 14.

Budynek Urzędu Gminy

Biblioteka powiększa  swoje zbiory i już po pięciu latach  potrzebuje nowego lokalu.

W 2007 roku zostaje przeniesiona do nowego budynku szkoły w Stojadłach.
Zmienia nazwę na Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach.

Budynek szkoły podstawowej

Stan księgozbioru i zbiorów specjalnych (na dn. 31.12.2022 r.):

 • 25 936 wol. książek,
 • 51 audiobooków,
 • 36 gier planszowych,
 • 18 tytułów czasopism.

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym, na który składają się książki z różnych dziedzin wiedzy,  wydawnictwa informacyjne typu encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki oraz literatura regionalna.
Wśród tego zbioru znaleźć można pozycje polecane studentom oraz młodzieży uczącej się.

Czasopisma:

 • dla dorosłych: Poradnik domowy, Przyjaciółka, Pani, Przyroda Polska, Sens, Twój Styl, Charaktery, Wiedza i życie, Mówią wieki;
 • dla dzieci i młodzieży: Cogito, Lego, Świerszczyk, Victor;
 • regionalne: Głos Ziemi Mińskiej, Mazowsze Serce Polski;
 • branżowe: Biblioteka Publiczna, Książki-magazyn do czytania, Poradnik Instytucji Kultury.

Do góry