Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach z dnia 08.03.2024 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bp-gminamm.pl/

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach

Adres korespondencyjny: ul. Południowa 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefon: +48 25 758 03 52

e-mail : gbpminskmazowiecki@onet.eu

Data publikacji strony internetowej: 11.12.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.03.2024

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.bp-gminamm.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia rozmiaru czcionki,
 • dostępność możliwa z poziomu klawiatury,
 • wbudowana wyszukiwarka,
 • opisy alternatywne grafik (zdjęć),
 • sposób prezentowania treści wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji – długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – niektóre materiały graficzne (zdjęcia) mogą mieć nie w pełni dokładne opisy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby biblioteki: Stojadła, ul. Południowa 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 • siedziba biblioteki znajduje się w budynku szkoły podstawowej (parter),
 • jedno wejście do budynku od ul. Południowej 20 wyposażone w podjazd i poręcze na dwóch wysokościach dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla wózków inwalidzkich;
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami, nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących;
 • biblioteka znajduje się na jednym poziomie, bez progów;
 • drzwi wejściowe do biblioteki swoją szerokością zapewniają dostęp do wózków, jednak przejścia między regałami szerokością nie zapewniają dostępu dla wózków;
 • stanowisko obsługi bibliotecznej znajduje się przy wejściu do biblioteki;
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami;
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;
 • brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i  psem przewodnikiem;
 • brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń;
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących;
 • brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące;
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w wypożyczalni udostępnione są audiobooki oraz książki z większą czcionką, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku;
 • pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami.