Internetowa gra wiejska “Niepodległa”

Szanowni Czytelnicy!

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w internetowej grze wiejskiej “Niepodległa”. Jej organizatorami są Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach, 1 Mazowiecka Drużyna Harcerzy “Szturm” im. hm. RP S. Sedlaczka ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, OSP w  Stojadłach oraz OSP w  Brzózem. Patronat objął Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki p.  Antoni Janusz Piechoski.

Wystarczy, że naciśniesz ten link i miłej zabawy.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1p12M5E7vbIjX_W6WyrgxvdnWW8G1KeMo&usp=sharing

 

 

Regulamin pierwszej internetowej gry wiejskiej

Pt. „Niepodległa”

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Internetowa gra wiejska „Niepodległa” organizowana jest przez Bibliotekę Publiczną Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach oraz Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach, 1 Mazowiecką Drużynę Harcerzy “Szturm” im. hm. RP S. Sedlaczka ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, OSP w  Stojadłach, OSP w  Brzózem pod patronatem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki p.  Antoniego Janusza Piechoskiego.
 3. Internetowa gra wiejska „Niepodległa” organizowana jest w ramach obchodów 11 listopada odzyskania przez Polskę niepodległości.
 4. Internetowa gra wiejska zostanie przeprowadzona w internecie na stronie internetowej biblioteki, szkoły, OSP i ZHR od 11 listopada do 30 listopada.
 5. Celem gry jest uświetnienie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, edukowanie poprzez zabawę, promocja gminy Mińsk Mazowiecki, BPG Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach, 1 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy “Szturm” im. hm. RP S.  Sedlaczka ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, OSP Stojadła, OSP Brzóze i  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach.

 

 1. Zasady
 2. Uczestnik będzie wykonywał zadania przygotowane przez organizatorów na stronie internetowej. Zadaniem uczestników gry jest wykonywanie zadań, rozwiązywanie testów.
 3. Za każde poprawne wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty. W przypadku braku realizacji zadania, braku wykonania testu uczestnicy nie otrzymują punktów.
 4. Uczestnik który zdobędzie najszybciej największą ilość punktów zajmie I miejsce i  otrzyma „Kasztankę” Piłsudskiego oraz gadżety. Organizatorzy przewidzieli także nagrody za II i III miejsce w postaci gadżetów. Wręczenie nagród nastąpi do 20 grudnia w  BPG Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne.

 

III.             Uczestnicy

 1. W grze mogą brać udział osoby powyżej 10 roku życia, młodzież, dorośli, seniorzy.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach Stojadła ul. Południowa 20 05-300 Mińsk Mazowiecki Tel./ fax (25) 758 03 52
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gabriel Romanyszyn, e-mail: iod.inspektor@gmail.com
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w internetowej grze wiejskiej „Niepodległa”.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z  Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. Dane osobowe laureata konkursu mogą zostać opublikowane i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki, BPG Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach oraz miesięczniku „Głos Ziemi Mińskiej”, profilu facebookowym Gminy Mińsk Mazowiecki i  BPG Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach oraz profilach facebookowych współorganizatorów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji konkursu oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
 7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestnictwa w konkursie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie lub w  organizacji internetowej gry wiejskiej.
 3. Udział w internetowej grze wiejskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację imienia i nazwiska.
 4. Udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Wszelkich informacji udziela główny organizator Gry Wiejskiej: Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach Tel (25) 758 03 52

e-mail : gbpminskmazowiecki@onet.eu