Gminny Konkurs Plastyczny

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Razem dla Niepodległej”

 1. Organizatorzy konkursu
 2. Konkurs organizowany jest przez

Bibliotekę Publiczną Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach

Stojadła ul. Południowa 20

05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel./ fax (25) 758 03 52

e-mail: gbpminskmazowiecki@onet.eu

www.bp-gminamm.pl

 1. Patronat nad konkursem objął wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. Fundatorem nagród jest Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach  oraz Gmina  Mińsk Mazowiecki, sponsorzy.
 2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach
 3. Konkurs trwa od dnia 21 października 2020 roku do 13 listopada 2020 roku.
 4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na bpgminamm.pl
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w  im zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 • 2 Cel konkursu
 1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
 2. Rozbudzenie wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności.
 3. Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw, w  szczególności postaw patriotycznych.
 • 3 Uczestnicy
 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Z jednej klasy szkolnej można przesłać maksymalnie 5 prac plastycznych. Prace plastyczne będą ocenianie w 3 kategoriach:

– I kategoria klasy I-III szkoły podstawowej

– II kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowej

– III kategoria klasy VII-VIII szkoły podstawowej

 1. Rodzice dzieci biorących udział w konkursie, wyrażają pisemną zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka i jego pracy do celów promocji konkursu.
 • 4 Prace konkursowe
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie pracy plastycznej format A4, pod tytułem „Razem dla Niepodległej” oraz przesłanie lub dostarczenie jej wraz z wypełnionymi Formularzami zgłoszeniowymi stanowiącymi Załączniki do Regulaminu Konkursu. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie, będące oryginałami, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
 2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 3. Prace plastyczne powinny być przekazane Organizatorowi przez nauczyciela:
 • drogą mailową na adres email: gbpminskmazowiecki@onet.eu. Każdy email musi zawierać w tytule „Gminny Konkurs Plastyczny (nazwa szkoły)”. Nauczyciel przesyła skany prac oraz skany wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, prace można przesyłać do 13.11.2020 r.
 • drogą pocztową na adres Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z  siedzibą w Stojadłach Stojadła ul. Południowa 20 05-300 Mińsk Mazowiecki z  dopiskiem „Gminny Konkurs Plastyczny”. Nauczyciel w kopercie przesyła prace uczniów oraz wypełniony Formularz zgłoszeniowy, prace można przesyłać do 10.11.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • osobiście adres Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w  Stojadłach Stojadła ul. Południowa 20 05-300 Mińsk Mazowiecki w godzinach pracy biblioteki. Nauczyciel w kopercie dostarcza prace konkursowe A4 oraz wypełniony Formularz zgłoszeniowy, prace można dostarczać do 13.11.2020 r.
 1. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, klasą, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela.  
 2. Praca plastyczna nie może zawierać elementów sypkich (kasza, liście, bibuła itp.).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie prac, które będą wykonane w innym formacie niż A4.
 4. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do wykorzystania zdjęcia w  wydawnictwach promujących gminę (takich jak np. ulotka, folder, album, kalendarz, strona internetowa Organizatora, profil Organizatora na facebooku itp.).
 5. Przesłane prace nie będą zwracane.
 6. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.
 • 5. Komisja Konkursowa
 1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
 2. Komisję powołuje Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach
 3. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie nagród.
 4. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji w terminie do 17 listopada 2020 roku. Komisja dokona oceny wszystkich prac nadesłanych i przyjętych do Konkursu pod kątem jakości, oryginalności, wyjątkowości i aktualności.
 5. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 18 listopada 2020 roku.
 6. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
 • 6. Nagrody
 1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie 3 nagród dla uczestników w każdej kategorii wiekowej

– 3 nagrody w kategorii klas I-III (I, II i III miejsce)

– 3 nagrody w kategorii klas IV-VI (I, II i III miejsce)

– 3 nagrody w kategorii klas VII-VIII (I, II i III miejsce)

Dodatkowo dla laureatów pierwszych miejsc w kategorii klas I-III, IV-VI i VII-VIII przewidziana jest nagroda dla klasy, w której znajduje się laureat pierwszego miejsca w  danej kategorii klas. Nagrodą dla klasy jest lekcja online przeprowadzona przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

 1. I-III Z Wojskiem Polskim za pan brat!
 2. IV-VI Od Ziuka do Józefa – komiksowa opowieść o Józefie Piłsudskim
 3. VII-VIII Wojna w obrazach
 4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 5. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę.
 6. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników.
 7. Fundatorem nagród jest Organizator oraz Gmina Mińsk Mazowiecki, sponsorzy.
 8. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione (mailowo lub pisemnie) o wynikach Konkursu do 18.11.2020 roku.
 9. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.bp-gminamm.pl
 • 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach Stojadła ul. Południowa 20 05-300 Mińsk Mazowiecki Tel./ fax (25) 758 03 52
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gabriel Romanyszyn, e-mail: iod.inspektor@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „Razem dla Niepodległej” na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z  Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. Dane osobowe laureata konkursu lub autorów zdjęć wyróżnionych mogą zostać opublikowane i zamieszczone na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki, BPG Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach oraz miesięczniku „Głos Ziemi Mińskiej”, profilu facebookowym Gminy Mińsk Mazowiecki i BPG Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji konkursu oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
 6. Wykonawca zachowa na swój użytek fotografie oraz filmy w szczególności dla celów swojej promocji oraz późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalność wykonawcy.
 7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne jednak jest warunkiem uczestnictwa w  konkursie, a  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestnictwa w konkursie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym profilowania.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej www.bp-gminamm.pl
 2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w Bibliotece Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach Tel./ fax (25) 758 03 52

 załączniki i oświadczenia

regulamin gminnego konkursu plastycznego