Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach

 

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk mazowiecki z siedzibą w Stojadłach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy   dnia   kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:www.bp-gminamm.pl/

 

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach

Adres korespondencyjny: ul. Południowa 20 05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefon: +48 25 758 03 52

e-mail : gbpminskmazowiecki@onet.eu

 

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bp-gminamm.pl/

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  11.12.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   23.09.2020

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.bp-gminamm.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– podwyższony kontrast

– powiększenie wielkości liter na stronie

– dostępność strony www jest możliwa z poziomu klawiatury

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach Urszula Mastalerz
 • Telefon: +48 25 758 03 52
 • e-mail : gbpminskmazowiecki@onet.eu

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1.Siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach

 • Jedno wejście od ul. Południowej 20 wyposażone w podjazd i poręcze na dwóch wysokościach dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla wózków inwalidzkich.
 • Stanowisko obsługi bibliotecznej znajduje się przy wejściu dla biblioteki.
 • Cały budynek znajduje się na jednym poziomie, bez progów.
 • Drzwi wejściowe do biblioteki swoją szerokością zapewniają dostęp do wózków, jednak przejścia między regałami szerokością nie zapewniają dostępu dla wózków.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Na parkingu brak miejsc dla osób z  niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i  psem przewodnikiem.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.